İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
19.1 C
Taiwan
2024 年 5 月 25 日
spot_img

【論壇 / 文創 】古蹟要甦醒、要活化

談談一個時空交錯的美麗與哀愁——活化古蹟的議題。在街道一隅,一棟破舊建築...

【班孟堅專欄】藥食同源,華人智慧成為新勢頭

華人經常說的「藥食同源」終於得到醫學界的肯定。美國國立衛生研究院正在制定...

【曾子固專欄】僅靠美國的援助救不了烏克蘭

經過數月的拖延,國會通過了一項近 610 億美元的美國對烏克蘭的援助法案...

【蘇同叔專欄】發現食物發黴該怎麼辦?

有時,保留或丟棄發黴食物的決定並不是那麼簡單。儘管黴菌通常是食物變質的標...
-Advertisement-spot_img

【台語世界/錄音】為啥物?無為著啥物

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文、錄音/盧佩芊(Lu Boi Thien)

我beh去新加坡𨑨迌!為啥物?
我beh學台語!為啥物?
我欲beh…!為啥物?
想看māi tī咱講家己beh做啥物代誌ê時陣,敢有人會問咱為啥物beh按呢做?

細漢ê時,若是聽著別人問講「為啥物」彼个問題,我lóng足討厭,koh有淡薄仔驚惶。彼時陣,對我來講,上困難ê問題著是「為啥物」。

你敢是聽著囡仔一直問「為啥物」、「為啥物」ê時陣,心情著有一寡無奈,koh誠向望彼个問題是伊上尾一个「為啥物」ê問題!

你敢koh會記得學生時代,咱lóng愛寫申論題,彼款題目定定lóng是khǹg tī後尾,而且lóng是足bē-hiáu寫答ê問題?

Tī冊店ia̍h-sī圖書館mā會使看著足濟一千ia̍h-sī一萬个「為啥物」冊名ê冊。

Tī生活內底,咱mā一直拄著「為啥物」ê問題,有時是別人問你- -ê,有時是你家己leh問家己。

生活內底總是有千千萬萬个「為啥物」ê問題,你敢真正lóng有答案?你敢lóng會使想著回答的ê方式?

Bē當無承認講咱做代誌有時mā有理由抑是藉口,m̄-koh斟酌kā想,tī咱做決定ê彼陣敢真正有明確ê理由?你敢是tī彼个時陣著已經kā算盤tiak好勢?Ia̍h-sī tī別人問你「為啥物」beh按呢做ê時,才hō͘別人,甚至家己一个聽起來是合理ê理由?

詳細想做決定ê時陣敢真正有理由?若無,按呢後來敢一定ài有理由?

人干焦活一pái,人干焦愛為家己負責爾爾。若是beh做ê代誌無犯法mā bē影響別人,按呢著按照家己ê想法去做,m̄免硬beh舖排一个理由。

對別人講出做代誌ê理由著親像hō͘別人一个交代,M̄-koh家己ê代誌家己決定,敢有必要chhōe理由對別人解說?

講理由實在無hiah-nī-á重要lah。

Āu-pái若有人問你「為啥物」,著笑笑應講,無為啥物,干焦想著、干焦beh按呢做爾爾。

人ê一生,已經有誠濟ê煩惱,所以,若會使較簡單咧,著mài hō͘家己hiah-nī-á thiám。Beh做著做,m̄免hō͘別人任何你為著beh解釋才想出來ê理由。

台灣字(白話字)版

Ūi-siáⁿ-mi̍h? Bô ūi-tio̍h siáⁿ-mi̍h

Góa beh khì Sin-ka-pho chhit-thô! Ūi-siáⁿ-mi̍h?
Góa beh o̍h Tâi-gí! Ūi-siáⁿ-mi̍h?
Góa beh…! Ūi-siáⁿ-mi̍h?
Siūⁿ khòaⁿ-māi tī ka-kī kóng beh chò siáⁿ-mi̍h tāi-chì ê sî-chūn, kám ū lâng mn̄g lán ūi-siáⁿ-mi̍h beh án-ne chò?

Sè-hàn ê sî, nā-sī thiaⁿ-tio̍h pa̍t-lâng mn̄g kóng “ūi siáⁿ-mi̍h” hit ê būn-tê, góa lóng chiok thó-ià, koh ū tām-po̍h-á kiaⁿ-hiâⁿ. Hit sî-chūn, tùi góa lâi kóng, siōng khùn-lân ê būn-tê tio̍h-sī “ūi siáⁿ-mi̍h”.

Lí kám-sī thiaⁿ-tio̍h gín-á it-ti̍t mn̄g “ūi siáⁿ-mi̍h”, “ūi siáⁿ-mi̍h” ê sî-chūn, sim-chêng tio̍h ū chi̍t-kóa bô-nāi, koh chiâⁿ ǹg-bāng hit ê būn-tê sī i siōng-bóe chi̍t-ê “ūi siáⁿ-mi̍h” ê būn-tê!

Lí kám ē kì- -tit ha̍k-seng sî-tāi, lán lóng ài siá sin-lūn-tê. Hit khoán tê-bo̍k tiāⁿ-tiāⁿ lóng sī khǹg tī āu-bóe, jî-chhiáⁿ lóng-sī chiok bē-hiáu siá ê būn-tê?

Tī chheh-tiàm ia̍h-sī tô͘-su-koán mā ē-sái khòaⁿ-tio̍h chiok chē chi̍t-chheng ia̍h-sī chi̍t-bān ê “ūi siáⁿ-mi̍h” chheh-miâ ê chheh.

Tī seng-oa̍h lāi-té, lán mā it-ti̍t tú-tio̍h “ūi siáⁿ-mi̍h” ê būn-tê, ū-sî sī pa̍t-lâng mn̄g lí- -ê, ū-sî sī lí ka-kī leh mn̄g ka-kī.

Seng-oa̍h lāi-té chóng- -sī ū chhian-chhian-bān-bān ê “ūi siáⁿ-mi̍h” ê būn-tê. Lí kám chin-chiàⁿ lóng ū tap-àn? Lí kám lóng ē-sái siūⁿ-tio̍h hôe-tap ê hong-sek?

Bē-tàng bô sêng-jīn kóng lán chò tāi-chì ū-sî mā ū lí-iû ia̍h-sī chioh-kháu. M̄-koh chim-chiok kā siūⁿ, tī lán chò koat-tēng ê hit-chūn kám chin-chiàⁿ ū bêng-khak ê lí-iû? Lí kám-sī tī hit ê sî-chūn tio̍h í-keng kā sǹg-pôaⁿ tiak hó-sè? Ia̍h-sī tī pa̍t-lâng mn̄g lí “ūi siáⁿ-mi̍h” beh án-ne chò ê sî chiah hō͘ pa̍t-lâng sīm-chì ka-kī chi̍t-ê thiaⁿ- -khí-lâi sī ha̍p-lí ê lí-iû?

Siông-sè siūⁿ chò koat-tēng ê sî-chūn kám chin-chiàⁿ ū lí-iû? Nā bô, án-ne āu-lâi kám it-tēng ài ū lí-iû?

Lâng kan-na oa̍h chi̍t-pái, lâng kan-na ài ūi ka-kī hū-chek niā-niā. Nā-sī beh chò ê tāi-chì bô hoān-hoat mā bē éng-hióng pa̍t-lâng, án-ne tio̍h àn-chiàu ka-kī ê siūⁿ-hoat khì chò, m̄-bián ngē beh pho͘-pâi chi̍t-ê lí-iû.

Tùi pa̍t-lâng kóng chhut chò tāi-chì ê lí-iû tio̍h chhin-chhiūⁿ hō͘ pa̍t-lâng chi̍t-ê kau-tài, m̄-koh ka-kī ê tāi-chì ka-kī koat-tēng, kám ū pit-iàu chhōe lí-iû tùi pa̍t-lâng kóng?

Kóng lí-iû si̍t-chāi bô hiah-nī-á tiōng-iàu lah.

Āu-pái nā-ū lâng mn̄g lí “ūi siáⁿ-mi̍h”, tio̍h chhiò-chhiò ìn kóng, bô ūi-siáⁿ-mi̍h, kan-na siūⁿ- -tio̍h, kan-na beh án-ne chò niā-niā.

Lâng ê i̍t-seng, í-keng ū chiâⁿ chē ê hoân-ló. Só͘-í, nā ē-sái khah kán-tan leh, tio̍h mài hō͘ ka-kī hiah-nī-á thiám. Beh chò tio̍h chò, m̄-bián hō͘ pa̍t-lâng jīm-hô lí ūi-tio̍h beh kái-soeh chiah siūⁿ- -chhut-lâi ê lí-iû.

讀hōo你聽

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news