İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
21.9 C
Taiwan
2024 年 5 月 18 日
spot_img

新聞生成時代來臨 義大舉辦座談會擁抱AI革新

記者高婕/高雄報導 近幾年AI科技蓬勃發展,人工智慧在大眾傳播上的運用...

【蘇和仲專欄】讀心機器來了!我們如何才能控制它?

科學進步正在迅速使讀心術等科幻概念成為現實,並給正在考慮如何規範讀腦技術...

【柳子厚專欄】說起自戀狂,你想到誰?

文 / 攝影  柳子厚 6%的美國人,主要是男性曾患有自戀型人格障礙 ...

【安納奇專欄】跨性別者有希望,有夢想,也有恐懼

跨性別問題一直是主流媒體不太想碰,但有時卻不得不碰的議題。《今日美國》(...
-Advertisement-spot_img

【台語世界/錄音】海洋環境保護

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文、錄音/高嘉徽 Ko Ka-hui

Lán ê 海洋是人類寶貴ê資產,咱若是m̄-chai珍惜,真正會後悔。最近chit幾冬,海洋破壞kah真嚴重,塑膠kap塑料hō͘ 人類使用liáu lóng流入溪仔,落尾流入海洋。Chia ê 物件m̄-nā對人類ê身體無好,對規ê大自然kap海洋ê環境chiok害,海洋ê動物lóng會chia̍h tio̍h 塑膠物,á-sī 因為套入去塑膠袋仔造成死亡,che lóng是咱人類需要減少使用kap保護chia ê 環境。

其實海洋目前ê汙染chiâⁿ 嚴重,咱kap環保團體應該愛hó-hó-á 討論beh按怎chò對咱ê海洋環境有幫贊,人類應該愛減少使用塑膠物件,使用會當koh-chài利用ê物件,電火若是bô用盡量愛ē記得關,尤其是咱對塑膠ê物件siuⁿ-kòe重視,若是出外買飯kap買飲料,ē-sái使用環保杯仔kap袋仔、便當盒仔,連餐具用環保ê koh-khah好,án-ne tō會當減輕地球ê負擔,mā 會當hō͘ 有ê 得beh絕種ê動物kap植物有機會生存落去。所致,海洋環境保護ê議題m̄-nā是我家己愛做起,咱生活tī地球ê人類lóng愛盡chi̍t份心力!

台灣字(白話字)版

Lán ê hái-iûⁿ sī jîn-lūi pó-kùi ê chu-sán. Lán nā-sī m̄-chai tin-sioh, chin-chiàⁿ ē hiō-hóe. Chòe-kīn chit kúi tang hái-iûⁿ phò-hoāi kah chin giâm-tiōng, sok-ka kap sok-liāu hō͘ jîn-lūi liáu lóng lâu ji̍p-khì khe-á, lo̍h-bóe lâu-ji̍p hái-iûⁿ. Chia ê mi̍h-kiāⁿ m̄-nā tùi ê sin-thé bô-hó, tùi kui ê tāi-chū-liân ê kap hái-iûⁿ ê khoân-kéng chiok hāi. Hái-iûⁿ ê tōng-bu̍t lóng ē chia̍h tio̍h sok-ka mi̍h, á-sī in-ūi thò-ji̍p khì sok-ka-tē-á chō-sêng sí-bông. Che lóng sī lánjîn-lūi su-iàu kiám-chió sú-iōng kap pó-hō͘ chia ê khoân-kéng.

Kî-si̍t hái-iûⁿ bo̍k-chêng ê u-jiám chiâⁿ giâm-tiōng. Lán kap khoân-pó thoân-thé eng-kai ài hó-hó-á thó-lūn beh án-chóaⁿ chò tùi lán ê hái-iûⁿ khoân-kéng ū pang-chān. Jîn-lūi eng-kai ài kiám-chió sú-iōng sok-ka mi̍h-kiāⁿ. Sú-iōng ē-tàng koh chài lī-iōng ê mi̍h-kiāⁿ. Tiān-hóe nā-sī bô iōng chīn-liōng ài ē kì-tit koaiⁿ , iû-kî sī lán tùi sok-ka ê mi̍h-kiāⁿ siuⁿ-kòe tiōng-sī. Nā-sī chhut-gōa bé pn̄g kap ím-liāu, ē-sái sú-iōng khoân-pó poe-á kap tē-á, piān-tong a̍p-á, liân chhan-kū iōng khoân-pó ê koh-khah hó. Án-ne tō ē kiám-khin tē-kiû ê hū-tam, mā ē-tàng hō͘ ū ê tit-beh choa̍t-chéng ê tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t ū ki-hōe seng-chûn- -lo̍h-khì. Só͘-tì, hái-iûⁿ khoân-pó pó-hō͘ ê gī-tê m̄-nā sī góa ka-tī ài chò-khí, lán seng-oa̍h tī tē-kiû ê jîn-lūi lóng ài chin chi̍t hūn sim-le̍k!

讀hōo你聽:

 

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news