İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
21.9 C
Taiwan
2024 年 5 月 18 日
spot_img

【劉伯倫專欄】排毒可能對你的身體弊大於利

只要在社群媒體上搜尋「排毒」或「淨化」。每年的這個時候,媒體都不乏敘述我...

【歐陽永叔專欄】「泛基因組」揭開遺傳多樣性的奧秘

萊亞爾利物浦Layal Liverpool發表在《自然》(Nature)...

【安納奇專欄】土耳其和敘利亞地震 天災變人禍

未來幾天和幾週的反應將決定該地區數百萬人的健康和福祉。恢復將需要數十年時...

【歐陽永叔專欄】人工智慧深度造假,科學陷入困境

文/ 歐陽永叔 使用生成式人工智慧創建的欺騙性影片和圖像可能會影響選舉...
-Advertisement-spot_img

【台語世界】台灣字台灣國(3)

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文/陳明仁 Tân Bêng-jîn

Chit段近代史, 相信關心台灣- -ê lóng 印象深刻。台灣所留人文、思維、價值觀、傳統文化完全破壞!用古臭àu ê 律法、憲法、教育teh tháu 台灣人ê 心智。國無成國,人m̄成人。雖罔經過久年拍拚,有政黨輪替,接任政黨ê 主事者並無意願執行轉型正義,iáu-koh沿用殖民語言文字當作官方語言文字。
Tī 1980年代後,台灣人勇敢抗爭tī政治面得著淡薄改善。也有有心人士關心文字書寫kap語言復興ê台語文議題,愈來愈結群成黨。台灣有使用ka-tī語言文字書寫ê自由。夢想beh真正獨立建國,起造真正台灣國。若無革命性創立真正ê台語文自由書寫,tī媒體、教育現場,講建國猶是自欺欺人。
時日到1980年代尾期,才有正式台語文ê論述,猶是無文學作品出現tī刊物。有寡chit時認為台語詩- -ê,純漢字,無論語法ia̍h語詞,明顯中文khùi!可見純漢字beh表達台灣文學,bē-tit適當。

台灣字(白話字)版

Tâi-oân-jī Tâi-oân-kok(3)

Chit tōaⁿ kīn-tāi-sú, siong-sìn koan-sim Tâi-oân- -ê lóng ìn-siōng chhim khek. Tâi-oân só͘ lâu jîn-bûn, le̍k-sú, su-ûi, kè-ta̍t-koan, thoân-thóng bûn-hòa oân-choân phò-hoāi! Ēng kó͘-chhàu-àu ê lu̍t-hoat, hiàn-hoat, kàu-io̍k teh tháu Tâi-oân-lâng ê sim-tì. Kok bô sêng kok, lâng m̄-chiâⁿ lâng. Sui-bóng keng-kòe kú-nî phah-piàⁿ, ū chèng-tóng lûn-thè, chiap jīm chèng-tóng ê chú-sū-chiá, pēng bô ì-goān chip-hêng choán-hêng chèng-gī, iáu-koh iân-iōng si̍t-bûn gí-giân, bûn-jī tòng choh koaⁿ-hong gí-giân bûn-jī.

Tī 1980 nî-tāi āu,Tâi-oân-lâng ióng-kám khòng-cheng tī chèng-tī bīn tit tio̍h tām-po̍h kái-siān. Iā ū iú sim jîn-sū koan-sim bûn-jī su-siá kap gí-gian ho̍k-heng ê Tâi-gí-bûn gī-tê, jú lâi jú kiat-kûn sêng-tóng. Tâi-oân ū sú-iōng ka-tī gí-giân bûn-jī su-siá ê chū-iû. Bāng-sióng beh chin-chiàⁿ to̍k-li̍p kiàn-kok, khí-chō chin-chiàⁿ Tâi-oân-kok. Nā bô kek-bēng-sèng chhòng-li̍p chin-chiàⁿ ê Tâi-gí-bûn chū-iû su-siá, tī mûi-thé, kàu-io̍k hiān-tiûⁿ, kóng kiàn-kok iáu sī chū khi khi jîn.

Sî-ji̍t kàu 1980 nî-tāi bóe-kî, chiah ū chèng-sek Tâi-gí-bûn ê lūn-su̍t, iáu-sī bô bûn-ha̍k chok-phín chhut-hiān tī khan-bu̍t. Ū kóa chit-sî jīn-ui Tâi-gí si- -ê, sûn Hàn-jī, bô-lūn gí-hoat ia̍h gí-sû, bêng-hián Tiong-bûn khùi! Khó-kiàn sûn Hàn-jī beh piáu-ta̍t Tâi-oân bûn-ha̍k, bē tit sek-tòng.

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news