- Advertisement -spot_img
12.8 C
Taiwan
2023 年 12 月 1 日
spot_imgspot_img

馬克吐溫筆下的華人形象

文 / 任弘 I was offered an office in...

何必中國黃飛紅 部落在地創生馬告麻辣花生

文 / 張姮燕 ( Chang Heidi ) 義守大學助理教授 / 美...

為了在佛前結的緣

油桐花的季節,在暖暖的天氣裡,感受那紛飛的五月雪,承諾一個忠貞的誓言。我...

【巴枯寧專欄】到底誰的錯?是集體責任?還是個人責任...

賴清德全省走透透,傾聽基層黨員的聲音。有些人認為這一連串選舉的失敗,代表...
-Advertisement-spot_img

【台語世界/錄音】《台灣字》復刊踏話頭 Tâioânjī Ho̍k-khan Ta̍h-ōe-thâu

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文/Koa Khá-lē, Tēⁿ Si-chong, Tiuⁿ, Ho̍k Chû(柯巧俐、鄭詩宗、張復聚)
錄音/柯巧俐

Jan 2023 chhut-khan

1994 nî, Tīⁿ Jî-gio̍k Bo̍k-su ùi Tâi-lâm lâi Ko-hiông-chhī khui-pan kà Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī. Ko-hiông-chhī chin-chē pêng-iú ū khì o̍h. Goán tī 1996 nî ū cho͘ KLH (高羅會, Ko-hiông Tâi-gí Lô-má-jī Gián-si̍p-hōe) chò-hóe thui-kóng Pe̍h-ōe-jī kàu-ha̍k. Kàu 2000 nî 5–goe̍h, lán phah-iâⁿ gōa-lâi chèng-koân, Tân Chúi-píⁿ soán-tio̍h chóng-thóng! Chiū-sī in-ūi lâm-hong chit-ê tāi sèng-lī, KLH koat-tēng ài ū bûn-hòa kiàn-kok ê soan-sī. Khó-lī–ê sī lán taⁿ beh kiàn-li̍p sím-mi̍h khoán ê kok-ka! TÂIÔANJĪ chiū sī lán sin koh to̍k-li̍p ê kok-ka bûn-hòa sióng-siōng. TÂIÔANJĪ cha̍p-chì chiū-sī án-ne lâi–ê. Khai-sí sī siang-goe̍h-khan, chi̍t-kî 8 ia̍h. Lō͘-bóe chhut kàu 16 ia̍h. Chhut 14 kî liáu, tâu-kó ê bûn-chiuⁿ lú lâi lú chió, chhut-pán ê kî-kan mā lú thoa lú tn̂g! Kàu tē-19-kî, 2007 nî chiaⁿ–goe̍h, put-tek-í chiah siu–khí-lâi! Sǹg-sī chin bô-chhái!

Tâi-oân it-ti̍t hō͘ gōa-lâi chèng-koân thóng-tī! Ū lúi-chek Pe̍h-ōe-jī chit-khoán bûn-hiàn sī Tâi-oân-lâng chiok pó-kùi ê bûn-hòa chu-sán. Mā in-ūi ū Pe̍h-ōe-jī ê pang-chān, lán ê bó-gí chiah ū châi-tiāu pó-liû kàu chiah hó-sè! Hit-chūn KLH ê pêng-iú chiū koat-tēng kā Pe̍h-ōe-jī kiò-chò Tâi-oân-jī!! Chiok chheng-chhó piáu-sī KLH ê li̍p-tiûⁿ kap chiàn-lio̍k: Tâi-oân-lâng siá Tâi-oân-jī! Tâi-oân-jī chit-ê miâ-chheng chiū-sī án-ne lâi–ê.

Taⁿ, sī siáⁿ-tāi beh koh ho̍k-khan têng chhut kang-ô͘ nāu-tōng? Chit-má Tâi-oân chú-thé-sèng chhèng chiok koân! Bó-gí kap bûn-hòa ì-sek mā ke chin kiông! M̄-nā chin-chē só͘-chāi ū siàu-liân pē-bú thui-sak bó-gí ka-têng, kàu-hōe mā chhut-hiān siàu-liân bo̍k-su iōng bó-gí chú-chhî ê tiûⁿ-bīn. Koh in-ūi Tiong-kok ê táⁿ-ap kap THBK (Tiong-hôa-bîn-kok) thé-chè kā Tâi-gí Bân-lâm-gí hòa, hō͘ chiàⁿ-káng bó-gí ê su-iàu koh-khah kiông-lia̍t!

Án-ne ê khoân-kéng pek lán ài koh kè-sio̍k lán bó-gí ūn-tōng ê bo̍k-piau: kiàn-li̍p tèng-kin bó-gí ê Tâi-oân-ha̍k, thoat-Hàn kap kiàn-kok. Lán beh chhiàng-siaⁿ kóng, “Tâi-oân-jī koh lâi ah!Tâi-oân-kok mā beh kàu lah!”

讀hōo你聽:

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news

- Advertisement -spot_img