İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
21.9 C
Taiwan
2024 年 5 月 18 日
spot_img

【山巨源專欄】我們對老化的恐懼對孩子的心理影響

您可能聽說過「Sephora Kids」——專家稱,這是大批青少年痴迷於...

【洪存正專欄】我們的老祖宗是吃河馬的?

弗雷達克雷爾(Freda Kreier)在《自然》(Nature)期刊上...

【洪存正專欄】身價

大學教授和農民在癌症醫院裡,成為室友之後,經過十分鐘的交談,他們互相覺得...

【蘇同叔專欄】發現食物發黴該怎麼辦?

有時,保留或丟棄發黴食物的決定並不是那麼簡單。儘管黴菌通常是食物變質的標...
-Advertisement-spot_img

【台語世界】台灣字 台灣國Tâi-oân-jī Tâi-oân-kok

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文/Tân Bêng-jîn (陳明仁)

Tī 台灣本底tō無政府公共管理觀念,在來lóng是外族殖民。在地語言須要公家部門認定公佈官方語言kap書寫符號。按呢才會使建立文字系統。

到有白話字出現,台灣主流宗教是儒、道,崇拜漢字,排斥天子、基督教西方信仰,無beh接納採用;koh-chài殖民國家,自清國、日本sòa到中華民國lóng-sī漢字制度,致使有真利便好用ê白話字,kan-taⁿ少數天主教、基督教信仰讀經傳道使用。民間堅信漢字才是「字」,這款觀念到taⁿ無變!

自古台灣tō有口傳民間文學、褒歌、唸謠,大量ê口語文學,有記錄者文字符號書寫,為beh就近漢字,亂使借音、借意,tī歌仔冊資料看會著。直到日本時代,現代文明引入曲盤、thiok音機(電蓋),市面需求台語歌詞創作。有名利當然tō有產生台語文創作者寫台語歌詞。Bat漢字- -ê全數使用漢字創作歌詞;非漢字音ê台語詞真濟,也是kap較早siāng款,訓音字、訓意字烏白chham用,to也無形- -nih建立台語書寫系統!

另外文人自清國、明國時代tō有傳統詩ê教導團體,稱「漢詩」,採用五言七言ê絕句、律詩tī台灣成立bē少ê詩社、吟社。無仝款- -ê是主題描寫台灣在地風物,稱呼mā是「漢詩」,到chit時台灣猶真交易!

延續傳統古Chi-ná文學有真濟差不多真罕用ê漢字tī作品呈現。也有1派倚近民間生活- -ê,使用台語口語創作,稱呼「竹枝詞」,phēng漢詩khah接受歡迎。總- -是,猶原氏全漢字。

日本當局有注意這款現象,也有學者使用日本ê カナ(假名),注台語音。總- -是,音素m̄是完全會得對應,著ài想別法處理。成果無明顯。

白話字傳教團體發揮真大ê行為(kiâⁿ-chòe),ùi西方運入印刷機,創立白話字ê《府城教會報》,教學信徒採用簡單ê拼音符號認bat聖經,培養牧者,創辦中高等學校!Hō͘台灣有機會進入新文明ê世界。

台灣字(白話字)版

Tī Tâi-oân pún-té tō bô chèng-hú kong-kiōng koán-lí koan-liām, chāi-lâi lóng-sī gōa-cho̍k si̍t-bîn. Chāi-tē gí-giân su-iàu kong-ka pō͘-mn̂g jīn-tēng kong-pò͘ koaⁿ-hong gí-giân kap su-siá hû-hō. Án-ni chiah ōe-sái kiàn-li̍p bûn-jī hē-thóng!

Kàu ū Pe̍h-ōe-jī chhut-hiān, Tâi-oân chú-liû chong-kàu sī jû, tō, chông-pài Hàn-jī, pâi-thiat Thian-chú, Ki-tok-kàu se-hng sìn-gióng, bô beh chiap-la̍p chhái-iōng; koh-chài si̍t-bîn kok-ka, chū Chheng-kok, Ji̍t-pún sòa kàu Tiong-hôa Bîn-kok lóng-sī Hàn-jī chè-tō͘, tì-sú ū chin lī-piān hó-iōng ê Pe̍h-ōe-jī, kan-taⁿ chió-sò͘ Thian-chú-kàu, Ki-tok-kàu sìn-gióng tha̍k keng thoân-tō sú-iōng. Bîn-kan kian-sìn Hàn-jī chiah sī jī, chit khoán koan-liām kàu taⁿ bô piàn!

Chū-kó͘ Tâi-oân tō ū kháu-thoân bîn-kan bûn-ha̍k, po-koa, liām-iâu, tōa liōng ê kháu-gí bûn-ha̍k, ū kì-lio̍k-chiá bûn-jī hû-hō su-siá, ūi beh chiū-kīn Hàn-jī, loān-sú chioh im chioh ì, tī koa-á-chheh chu-liāu khòaⁿ ē tio̍h. Ti̍t kàu Ji̍t-pún sî-tāi, hiān-tāi bûn-bêng ín-ji̍p khek-pôaⁿ, thiok-im-ki, chhī-bīn su-kiû Tâi-gí koa-sû chhòng-chok. Ū miâ-lī tong-jiân tō ū sán-seng Tâi-gí-bûn chhòng-chok-chiá siá Tâi-gí koa-sû. Bat Hàn-jī- -ê choân-sò͘ sú-iōng Hàn-jī chhòng-chok koa-sû; hui Hàn-jī im ê Tâi-gí-sû chin chē, iā-sī kap khah-chá siāng-khoán, hùn-im jī, hùn-ī-jī o͘-pe̍h chham-iōng, to iā bû-hêng- -nih kiàn-li̍p Tâi-gí su-siá hē-thóng!

Lēng-gōa bûn-jîn chū Chheng-kok, Bêng-kok sî-tāi tō ū thoân-thóng si ê kàu-tō thoân-thé, chheng “Hàn-si”, chhái-iōng 5 giân, 7 giân ê choa̍t-kù, lu̍t-si, tī Tâi-oân sêng-li̍p bē chió ê si-siā, gîm-siā. Bô-kâng-khoán–ê sī chú-tê biâu-siá Tâi-oân chāi-tē hong-bu̍t, chheng ho͘ miâ sī “Hàn-si”. Kàu chit-sî tī Tâi-oân iáu chin ka-ia̍h!

Iân-sio̍k thoân-thóng kó͘ Chi-ná bûn-ha̍k ū chin chē chha-put-to chin hán ēng ê Hàn-jī tī chok-phín thêng-hiān. Iā ū chi̍t phài óa-kīn bîn-kan seng-hoa̍t- -ê, sú-iōng Tâi-gí kháu-gí chhòng-chok, chheng-ho͘ “Tek-ki-sû”, phēng Hàn-si khah chiap-siū hoan-gêng; chóng- -sī, iû-goân sī choân Hàn-jī.

Ji̍t-pún tong-kio̍k ū chù-ì chit khoán hiān-siōng, iā ū ha̍k-chiá sú-iōng Ji̍t-pún ê kha-na , chù Tâi-gí-im. Chóng- -sī, im-sò͘ m̄-sī oân-choân ê-tit tùi-èng, tio̍h-ài siūⁿ pa̍t hoat chhú-lí. Sêng-kó bó͘ bêng-hián.

Pe̍h-ōe-jī thoân-kàu thoân-thé hoat-hui chin tōa ê kiâⁿ-chòe, ùi se-hong ūn-ji̍p ìn-soat-ki, chhòng-li̍p Pe̍h-ōe-jī ê Hú-siâⁿ Kàu-hōe Pò, kàu-ha̍k sìn-tô͘ chhái-iōng kán-tan ê pheng-im hû-hō, jīn bat Sèng-keng, pôe-ióng bo̍k-chiá, chhòng-pān tiong-ko téng ha̍k-hāu! Hō͘ Tâi-oân ū ki-hōe chìn-ji̍p sin bûn-bêng ê sè-kài.

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news